Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-420/21; Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2021]

Data: od 2021-07-02 do 2021-07-16
Dodane 18.06.2021 przez Angelina Pawłowska
Zakończony [16.07.2021]
Wyniki naboru [29.09.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 18 czerwca 2021 roku konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-420/21 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 2 lipca 2021 roku i trwał do dnia 16 lipca 2021 roku) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wyniosła 72 896,77 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-420/21 (nr konkursu nadany przez LGD: 2/2021).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:

www.czarnoziemnasoli.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 2 lipca 2021 roku
Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 16 lipca 2021 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2022 roku

 

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli:
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 7:30 do 15:30.

 

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 • Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych
  z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.
 • Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
 • Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.
 • Ponadto drogi te muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 • Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
 • Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
 • Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS.

W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P
2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie.

 

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów w oparciu
o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia
o naborze.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60 punktów.
Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla Przedsięwzięcia „Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu”.

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
72 896,77 PLN.

 

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem:
(52) 353 71 12 bądź mailowo na adres: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

 

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

  1. Kryteria wyboru projektu – kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;
  2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
  3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  4. Link otwiera się w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
  5. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD;
  6. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
  7. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
  8. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
  9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
  10. Link otwiera się w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
  11. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
  12. Link otwiera się w nowej karcie Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju na lata

Link otwiera się w nowej karcie 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli;

 

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2] Jw.

 

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (pdf);
 3. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip)- cz.1;
 5. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2;
 6. Link otwiera się w nowej karcie Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”(pdf).