Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach dz 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019]

Data: od 2020-01-29 do 2020-02-27
Dodane 30.12.2019 przez Magdalena Zielińska
Zakończony [27.02.2020]
Zakończony [27.02.2020]

Wyniki naboru [01.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 grudnia 2019 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 29.01.2019 r. i trwał do dnia 27.02.2019 r.) wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 6 228 577,75 zł.    

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  

[08.10.2020 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1669/20 z dnia 7 października 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 3/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19).

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanymi projektami (pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19-Aktualizacja z dnia 4.11.2020 r.

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1856/20 z dnia 4 listopada 2020 roku, podjął decyzję o zmianie uchwały Nr 40/1669/20 z dnia 07 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z projektami, które spełniły warunki udzielenia wsparcia i kwalifikują się do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19, Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku ponownego przeliczenia środków w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia, które zostały złożone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19, nr konkursu nadany przez LGD 3/2019), dostępny w ramach konkursu limit pozwolił na weryfikację wniosku Gminy Czernikowo pn. „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską”. W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów wniosek złożony przez Gminę Czernikowo na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 875 551,68 PLN uzyskał pozytywną ocenę spełniając warunki udzielenia wsparcia.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanymi projektami -aktualizacja (pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera sie w nowej karcie https://www.lgddobrzyn.pl

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 27.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe:
ul. Szkolna 4
87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • instytucje otoczenia biznesu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.

Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.  

Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 10 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla Przedsięwzięcia „Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających się  do rewitalizacji  społeczno – gospodarczej  na obszarze LGD.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  6 200 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, czynnego od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 54 2530538.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Kryteria wyboru projektu- Kryteria oceny projektów;
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
  9a. Link otwiera sie w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 12. Link otwiera sie w nowej karcie Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR);
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR w ramach naborów dla podmiotów innych jak LGD ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego”;
 14. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 15. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.