Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD,,Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 2/2019]

Data: od 2020-01-28 do 2020-04-30
Dodane 30.12.2019 przez Patrycja Rafalska
Zakończony [30.04.2020]
Zakończony [30.04.2020]

Wyniki naboru [21.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 grudnia 2019 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28.01.2020 r. i trwał do dnia 30.04.2020 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 664 000,50 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 2/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera sie w nowej karcie www.lgd.com.pl

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków – obowiązuje od 21.02.2020r.

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków. – obowiązywało od 30.12.2019r. do 20.02.2020r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 28.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 30.04.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:
ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • związki jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • instytucje otoczenia biznesu;
  • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.