Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD Ziemia Gotyku w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-387/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2020]

Data: od 2020-06-26 do 2020-07-03
Dodane 10.06.2020 przez Monika Kowszyk
Zakończony [03.07.2020]
Zakończony [03.07.2020]

Wyniki naboru [23.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 10 czerwca 2020 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-387/20 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 26 czerwca 2020 r. i trwał do dnia 3 lipca 2020 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 678 043,00 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Zestawienie wyników weryfikacji wniosku
o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1361/20 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektem, który spełnił warunki udzielenia wsparcia i kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-387/20, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanym projektem (pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-387/20 (nr konkursu nadany przez LGD: 3/2020).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.lgd.ziemiagotyku.com/

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 26.06.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 03.07.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kw. 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku:
Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków
o Dofinansowanie
 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/ .

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

  •  jednostki samorządu terytorialnego;
  • związki jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • instytucje otoczenia biznesu;
  • partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
Interwencja LSR polega na wspieraniu tworzenia i rozwoju inkubatora przedsiębiorczości w centrum obszaru jakim jest Gmina Miasto Chełmża, pełniące istotne funkcje społeczne i gospodarcze, będące jednocześnie miejscowością o dużej koncentracji zjawisk problemowych takich jak wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej.
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 35 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji zgodnie z „Listą warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego” (w skrócie: Warunki udzielenia wsparcia), stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 64/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 14.10.2019 r. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.
[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla Przedsięwzięcia „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 678 043,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: (56) 610 80 17, bądź mailowo na adres http://www.lgd.ziemiagotyku.com/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD,
w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2] Jw.

 

Dokumenty inne/pomocnicze: