Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD „Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w ramach dz. 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/2019]

Data: od 2019-03-18 do 2019-04-05
Dodane 27.02.2019 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [25.06.2019]
Zakończony [05.04.2019]

Wyniki naboru [25.06.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lutego 2019 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 18 marca 2019 r. i trwał do dnia 5 kwietnia 2019 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  2 326 166,22  zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1845/19 z dnia 17 października 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami skierowanymi do dofinansowania w ramach konkursu NR RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19 (nr naboru w ramach LGD: 1/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera się w nowej karcie www.elgd.pl  

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  18 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  05 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pod adresem:
ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w  biurze  Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwa,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucję otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie, w ramach ogłaszanego naboru, można uzyskać na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1] wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85%  kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 360 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XV Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD, za pośrednictwem poczty elektronicznej dobrzyniacy@wp.pl  lub telefonicznie pod numerami: 505 759 320, 572 352 797.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

 1. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;
 2. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020;
 3. Link otwiera się w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie (odzwierciedlenie formularza z Generatora Wniosków);
 5. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie [2];
 8. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [3];
 9. Link otwiera się w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Link otwiera się w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 11. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Link otwiera się w nowej karcie Lokalna Strategia Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na lata 2016-2023;
 14. Link otwiera się w nowej karcie Procedura przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;
 15. Link otwiera się w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
 16. Link otwiera się w nowej karcie Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”;
 17. Link otwiera się w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 18. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;
 19. Link otwiera się w nowej karcie Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych;

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

[2] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[3] j.w.

Dokumenty pomocnicze: