Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18]

Data: od 2018-10-22 do 2019-02-08
Dodane 20.09.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [18.02.2019r.]
Zakończony [08.02.2019]

Wyniki naboru [18.02.2019r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 września 2018 r. konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 22 października 2018 r. i trwał do dnia 08 lutego 2019 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 6 126 400,00 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem badania warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków złożonych w konkursie Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18, ogłoszonym w ramach 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy –projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektu ocenionego pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Skład KOP 6.5.232_18

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18, ogłoszonym w ramach 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy –projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą NR 25/1126/19 z dnia
28 czerwca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych
w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy –projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 22.10.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 08.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

−    instytucję otoczenia biznesu.

Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt grantowy:

  • wpisujący się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”[1] oraz
  • zakładający wsparcie przedsiębiorstw  w zakresie następujących typów projektów:
    1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych.
    2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji bazy noclegowej związanej z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych lub krajobrazowych (z wyłączeniem wsparcia hoteli i moteli).
    3. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
    4. Zakup wyposażenia i sprzętu związanej z adaptacją obiektów do pełnienia funkcji bazy noclegowej (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 2).

Nie będą uznane za kwalifikowane wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny (za wyjątkiem  basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych), budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, parki rozrywki.

[1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem:  https://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 90% alokacji przeznaczonej na konkurs.

W ramach konkursu dofinasowanie uzyska tylko 1 projekt, a wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może być mniejsza niż 5.530.032,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6.144.480,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2882 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: