Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18]

Data: od 2018-02-28 do 2018-03-30
Dodane 29.01.2018 przez Monika Rybicka

Wyniki naboru [05.04.2018]
Zakończony [30.03.2018]

Wyniki naboru [05.04.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów
rozpoczął się w dniu 28 lutego 2018 r. i trwał do dnia 30 marca 2018 r.) wpłynął 1 wniosek o
dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła
848 541,94 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem
formalno-merytorycznym i przekazanych do etapu oceny strategicznej [09.07.2018]

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18 dla ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w
infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje
w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją
istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem
formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów [16.07.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1357/18 z dnia 11 lipca 2018 roku,
podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu
RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18 dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2
Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją
istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z
ocenionym projektem (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz
jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja
oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w
ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług
edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST (konkurs Nr
RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.03.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń
(parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1]
dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wnioskuo dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i
pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację
projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać
na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę  tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną;

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług
  wychowania przedszkolnego[1] (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej[2]) wraz z niezbędnym wyposażeniem
  odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.
 2. działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakupu sprzętu
  informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe
oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej tj. niższym niż średnia w
województwie kujawsko-pomorskim.  Informacje na temat upowszechniania miejsc wychowania przedszkolnego na danym
obszarze zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
dokumencie pn. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko pomorskim 2017, który stanowi załącznik do Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz
potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na
obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa analiza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik
do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).  

[2] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania
przedszkolnego.  

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru
projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane
Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Kwota
dofinansowania projektu nie może przekroczyć wartości określonych w kryterium dotyczącym efektywności kosztowej
projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 848 640,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki
7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach: 
poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r (.pdf)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar ZIT
  (.pdf)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym
  inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu
  przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania
  ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego” (pdf.)