Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23]

Data: od 2023-05-02 do 2023-05-15
Dodane 29.03.2023
Zakończony [15.05.2023]

Wyniki naboru [17.05.2023]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2023 r. konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23 w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się w dniu 2 maja 2023 r. i trwał do dnia 15 maja 2023 r., wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 131 095 670,49 zł oraz z Budżetu Państwa 10 586 089,34 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23 ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uchwałą Nr 35/1928/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23 ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 2 maja 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 15 maja 2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2023 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Podmiot wykonujący działalność leczniczą[1] udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ):
– samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
– przedsiębiorstwo.

Możliwa jest realizacja projektów przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w przypadku posiadania indywidualnej zgody Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:
1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.
Ponadto, ocenie w ramach kryterium podlega, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.

Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziami 13, 14, i 16 określonymi w Policy paper[1].
[1] Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%[1] wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

[1] Na kwotę dofinansowania składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dofinasowanie z EFRR może wynieść maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład z budżetu państwa maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (np. wkład UE 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 5 087 837,07 zł, w tym 4 987 837,07 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[1] oraz 100 000,00 zł z budżetu państwa.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w marcu 2023 roku, tj. 4,716 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2023 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,7275 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-17:30, wtorki 7:30-17:30, środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.
Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki:

 

Dokumenty inne/pomocnicze: