Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21]

Data: od 2021-04-26 do 2021-06-30
Dodane 24.03.2021 przez Damian Wiśniewski
Wyniki naboru [07.07.2021]
Zakończony [30.06.2021]
Wyniki naboru [07.07.2021]
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 marca 2021 roku konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, informujemy, iż (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 26 kwietnia 2021 roku i trwał do dnia 30 czerwca 2021 roku), wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 098 813,22 zł.   

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, ogłoszone w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista z projektem ocenionym pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą NR 40/1672/21 z dnia
13 października 2021 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu, złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, ogłoszone w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Skład KOP

Informacje o naborze

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie, (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 26 kwietnia 2021 roku.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 czerwca 2021 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2021 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres:
generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Regionalny podmiot leczniczy[1]udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ):

– samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego;

[1] Regionalny podmiot leczniczy – podmiot leczniczy działający w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą
w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia), poza szpitalami, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny w zakresie działań dotyczących rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2 (punkcie 1 i 2).

Ponadto, ocenie w ramach kryterium podlega, czy wnioskodawca załączył do wniosku
o dofinansowanie projektu analizę wskazującą na fakt, iż projekt jest ukierunkowany na specyficzne dla regionu grupy chorób oraz, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:

 

  1. ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz
  2. zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej.

 

Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziem 13 określonym w Policy paper[1].


[1] Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku
nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%[1] wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

[1] Na kwotę dofinansowania składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dofinasowanie z EFRR może wynieść maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład z budżetu państwa maksymalnie
10 % wydatków kwalifikowalnych projektu (np. wkład UE 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 1 229 412,10 zł, w tym 1 100 000,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[1] oraz 129 411,80 zł z budżetu państwa.

[1]Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P
w styczniu 2021 r., tj. 4,5565 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2021 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Komunikat

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych
w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
  2. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) (.zip)
  3. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) – cz.1 (część 1)
  5. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) – cz.2 (cześć 2)
  6. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz FS (Fundusz Spójności) na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r. (.pdf)