Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21]

Data: od 2021-04-26 do 2021-08-06
Dodane 25.03.2021 przez Damian Wiśniewski

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01IZ.0004411/21]

Wyniki naboru [23.08.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 marca 2021 roku konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21, informujemy, iż (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 26 kwietnia 2021 roku i trwał do dnia 6 sierpnia 2021 roku), wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 989 265,91 zł.      

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej– szpitale powiatowe, (konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21).

Terminy
Termin, od którego można składać wnioski– 26 kwietnia 2021 roku.

Termin, do którego można składać wnioski– 6 sierpnia 2021 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2021 roku.

Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres:
generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Regionalny podmiot leczniczy[2] udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) – szpital powiatowy będący:

 1. samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej

lub

 1. przedsiębiorstwem.

[2] Regionalny podmiot leczniczy – podmiot leczniczy działający w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia), poza szpitalami, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych
  i z niepełnosprawnościami.
 2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2 (punkcie 1 i 2).

Ponadto, ocenie w ramach kryterium podlega, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych,
w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i ortopedii:

 1. dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
 2. ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające
  z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej.

Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziami: 13, 14 określonymi w Policy paper[1].

[1] Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf

 

Kryteria wyboru projektów
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku
nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%[1] wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

[1] Na kwotę dofinansowania składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dofinasowanie z EFRR może wynieść maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład z budżetu państwa maksymalnie
10% wydatków kwalifikowalnych projektu (np. wkład UE 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 7 823 530,25 zł, w tym 7 000 000,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[1] oraz 823 529,50 zł z budżetu państwa.

[1]Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P
w styczniu 2021 roku, tj. 4,5565 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2021 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych
w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera sie w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip) – obowiązują od 16.06.2021r.
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip) – obowiązywały od 26.04.2021r. do 15.06.2021r.
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) – cz.1. (część 1)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) – cz.2. (część 2)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz FS (Fundusz Spójności) na lata 2014-2020 z 21 grudnia2020 r. (.pdf)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Regionalna Analiza Potrzeb w Obszarze Ochrony Zdrowia – Rehabilitacja medyczna w Województwie Kujawsko-Pomorskim zatwierdzona przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf)