Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-86P/20)

Data: od 2020-11-18 do 2020-11-30
Dodane 18.11.2020 przez Patrycja Rafalska
Wyniki naboru [10.12.2020]
Zakończony [30.11.2020]

Wyniki naboru [10.12.2020]

W odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-86P/20 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 40 684 400,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym RPKP.05.01.00-IZ.00-04-86P/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2180/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego w trybie pozakonkursowym RPKP.05.01.00-IZ.00-04-86P/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Podawczo-Kancelaryjne Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych[1] przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).

[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.
W zakresie dofinansowania (z EFRR i BP) oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów i w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.
Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki

1. Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa (wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-86P/20)
– Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400.”

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 3. Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
 4. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców (.pdf)
 5. Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 7. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip)
 8. Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu (.pdf)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Kryteria wyboru projektów (.pdf)
 10. Link otwiera się w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 11. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 12. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 13. Link otwiera się w nowej karcie Zał. nr 5 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) z dnia 26.10.2020 r.
 14. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 15. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 22.08.19 r.
 16. Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52/2400/17 z 28 grudnia 2017 r.
 17. Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik D Wytycznych GPR 2015)