Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-44P/17)

Data: od 2017-11-28 do 2018-04-30
Dodane 28.11.2017 przez Monika Rybicka
Wezwanie zostało anulowane
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. podjął stanowisko o anulowaniu wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego (RPKP.05.01.00-IZ.00-04-44P/17). Przesłanką anulowania były w szczególności zmiany dokumentów horyzontalnych: Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, które wymagają zmiany Zasad składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Regulaminu). Instytucja Zarządzająca RPO WK-P opracuje nowe wezwanie do złożenia wniosku, co zostanie wskazane na stronie https://mojregion.eu/rpo/skorzystaj/ogloszenia/.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: ZIT) – instytucją ogłaszającą nabór jest również Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca.

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na złożenie wniosku poza Generatorem Wniosków o Dofinansowanie – w wersji „Word” (forma składania wniosku zostanie wskazana w wezwaniu do złożenia wniosku).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych[1]  przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).
 
[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT – Instytucja Pośrednicząca dokonają oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.

W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT informacji udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00 – tel. (52) 58 59 446.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

1.    Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa (wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-44P/17) – Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola – Sępólno Krajeńskie”

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
 3. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców (.pdf)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu (.pdf)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Kryteria wyboru projektów (.pdf)
 9. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 10. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Wzory kart oceny (.zip)
 11. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 12. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 13. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 14. Link otwiera sie w nowej karcie ” rel=”noopener”>Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS nalata 2014-2020 z 19.07.17r.