Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]

Data: od 2017-02-01 do 2019-05-31
Dodane 30.12.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [od 01.02.2017r. do 31.05.2017r.]

Nabór wniosków w ramach konkursu zostanie zamknięty z dniem 31.05.2019r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/723/19 z dnia 30.04.2019r.

Wyniki naboru [od 01.02.2017r. do 31.05.2017r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 grudnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 1 lutego 2017 r. i będzie trwał w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK)

  • w marcu 2017r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 4 401 822,63 zł,
  • w maju 2017r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 30 098 925,64 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu(.pdf)

Wyniki oceny merytorycznej

(I etap) W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista z projektem ocenionym w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

(I etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

(I etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1071/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Wynik oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

(II etap) W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

(II etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

(II etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1189/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania  5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).

[1] Ilekroć w dokumentacji konkursowej jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta o których mowa w art. 26 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 1 lutego 2017 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK.  
 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).
 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.
 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

–    Jednostkę samorządu terytorialnego (miasto prezydenckie), zarządzającą[1] drogami wojewódzkimi, tj. Gminę Miasto Bydgoszcz; Gminę Miasto Toruń; Gminę Miasto Włocławek; Gminę Miasto Grudziądz; Miasto Inowrocław.

[1] Zobowiązanie wynika z ustawy lub powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo- rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach wojewódzkich. Inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T,.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 13 572 762,00 Euro (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa Euro), tj. 60 125 978,38 zł (kurs Euro = 4,4299 z dnia 29 listopada 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki