Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.5 Ochrona przyrody[konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17]

Data: od 2017-07-31 do 2017-08-31
Dodane 30.06.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [05.09.2017]
Zakończony [31.08.2017]

Wyniki naboru [05.09.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 czerwca 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 lipca  2017 r. i trwał do dnia 31 sierpnia 2017 r.,) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 1 767 079,08 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona Przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie w ramach polityki terytorialnej- OSI w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista z projektem ocenionym w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona Przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie w ramach polityki terytorialnej- OSI w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2237/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonegow ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona Przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie w ramach polityki terytorialnej- OSI w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania  4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie w ramach polityki terytorialnej – OSI (konkurs Nr RPKP. 04.05.00-IZ.00-04-124/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.07.2017r.

Termin, do którego można składać wnioski  –  31.08.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • Jednostkę samorządu terytorialnego;
 • Związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • Samorządową jednostkę organizacyjną;
 • Inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • Państwową jednostkę organizacyjną;
 • Organ władzy, administracji rządowej;
 • Przedsiębiorstwo;
 • Organizację pozarządową;

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów dotyczące:

 1. przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk lub gatunków, w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 2. projektów w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,
 3. projektów w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych,
 4. rozwijania infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu  ustawy o ochronie przyrody[1]) – wyłącznie w powiązaniu z typami projektów określonymi w pkt. 1 lub 2,
 5. tworzenia, odnawiania szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych,
 6. tworzenia i rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne),
 7. budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
 8. tworzenia planów ochrony dla obszarów chronionych,
 9. projektów w zakresie sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej,
 10. działań informacyjno-edukacyjnych, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowanych w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.

[1] Poprzez obszar chroniony należy rozumieć obszar/formę ochrony przyrody rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 216 363,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r.
 5. Link otwiera się w nowej karcie Wzór opinii – park (.doc)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Wzór opinii – RDOŚ (.doc)
 7. Link otwiera się w nowej karcie Wzór wniosku o wydanie opinii – park (.doc)
 8. Link otwiera się w nowej karcie Wzór wniosku o wydanie opinii – RDOŚ (.doc)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG