Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19)

Data: od 2019-07-09 do 2019-07-31
Dodane 09.07.2019 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [29.07.2019]
Zakończony [25.07.2019]

Wyniki naboru [29.07.2019]

W odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 19 112 222,29 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Informacja dotycząca złożonego wniosku (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym PKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1706/19 z dnia 27 września 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego w złożonego w trybie pozakonkursowym PKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Podawczo-Kancelaryjne Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej:Link otwiera się w nowej karcie  https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych[1]  przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).
 
[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.

W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicyLink otwiera się w nowej karcie  punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (wezwanie nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19) – Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
 3. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców (.pdf)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip)
 7. Link otwiera się w nowej karcie Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu (.doc)
 8. Link otwiera się w nowej karcie Kryteria wyboru projektów (.pdf)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 10. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 11. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 12. Link otwiera się w nowej karcie Zał. nr 5 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) z dnia 12.06.2019r. (.pdf)
 13. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 14. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17r. (.pdf)
 15. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 16. Link otwiera się w nowej karcie Mechanizm monitorowania i wycofania (.pdf)