Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych [konkurs nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-432/22]

Data: od 2022-12-12 do 2022-12-27
Dodane 25.10.2022
Zakończony [27.12.2022]
Wyniki naboru [ 29.12.2022 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 października 2022 roku konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-432/22, informujemy iż nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu
12 grudnia 2022 roku i trwał do 27 grudnia 2022 roku, wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 995 612,20 zł.      


Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.04.01.02-IZ.00-04-432/22, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/431/23 z dnia 15 marca 2023 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.01.02-IZ.00-04-432/22, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-432/22)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 12.12.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 27.12.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2023 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
– Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
– WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
– Komendę Wojewódzką Policji.

Partnerami mogą być:
– Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– jednostka OSP,
– jednostka samorządu terytorialnego,
– podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego zrzeszone w WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:
1. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędnych do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
2. Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi:
– 65 % w wydatkach kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna lub Policja;
– 85 % w przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł [1].

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 4,8570 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2022 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,6192 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-17:30, wtorki 7:30-17:30, środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.
Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: