Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych [konkurs nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-407/21]

Data: od 2021-01-22 do 2021-03-12
Dodane 21.01.2021 przez Angelina Pawłowska

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej
Zakończony [12.03.2021]
Wyniki naboru [19.03.2021]
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 stycznia 2021 roku konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-407/21, informujemy, iż (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2021 roku  i trwał do dnia 12 marca 2021 roku), wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 650 000,00 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)
Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej
W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w konkursie RPKP.04.01.02-IZ.00-04-407/21, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostek organizacyjnych Policji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/901/21 z dnia 9 czerwca 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem złożonym w konkursie RPKP.04.01.02-IZ.00-04-407/21, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostek organizacyjnych Policji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Informacje o naborze

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostek organizacyjnych Policji, (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-407/21).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski: od 22.02.2021 r. do 12.03.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu to: sierpień 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.
[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Komendę Wojewódzką Policji.

Partnerami mogą być:

 • Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostka OSP,
 • jednostka samorządu terytorialnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędnych do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
 2. Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
 3. Zakup specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych, służących do akcji poszukiwawczo-ratowniczych, dla jednostek organizacyjnych Policji.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75%[1] wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

[1] Wkład UE nie może wynieść więcej niż 65% w wydatkach kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że we wniosku o dofinansowanie projektu zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa (np. wkład UE może wynieść 65%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 25%). Wkład z budżetu państwa nie może wynieść więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (nie dotyczy Państwowych Jednostek Budżetowych).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 1 037 430,00 zł[1], w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 899 106,00 zł oraz 138 324,00 zł pochodzących z Budżetu Państwa.

[1]Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w styczniu 2021 r., tj. 4,5565 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2021 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00.
Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.1 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.2(.zip)
 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 21.12.20 r. (.pdf)