Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21)

Data: od 2021-01-12 do 2021-02-15
Dodane 12.01.2021 przez Patrycja Rafalska
Wyniki naboru [29.01.2021]
Wyniki naboru [29.01.2021]
W odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 17 138 210,41 zł.Link otwiera się w nowej karcie Lista zatwierdzonych projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosku, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/564/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego
w ramach wezwania nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21 dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku,
o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Podawczo-Kancelaryjne Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków
o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych [1] przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).

[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.
W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów i w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.
Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Link do aktualnej Strategii ZIT

 

Załączniki

1. Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21)
Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn.
„Budowa parkingów Park and Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu –BiT-City II”

 1. Ogłoszenie o naborze (.pdf)
 2. Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Regulamin) (.pdf)
 3. Załącznik nr 1 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip) – obowiązują od 10.03.2021r.
 2. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip) – obowiązywały od 12.02.2021r. do 09.03.2021r.
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 4. Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
 5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców (.pdf)
 6. Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip)
 9. Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu (.pdf)
 10. Kryteria wyboru projektów (.pdf)
 11. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 12. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 13. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.1 (.zip)
 14. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.2 (.zip)
 15. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 16. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 21.12.20 r. (.pdf)
 17. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (.pdf)
 18. Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (.pdf)
 19. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych (.pdf)
 20. Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie (.pdf)