Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17)

Data: od 2017-10-25 do 2017-10-31
Dodane 25.10.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [03.11.2017]
Zakończony [31.10.2017]
Wyniki naboru [03.11.2017]

W odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-/17 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 6 827 063,58 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Informacja dotycząca złożonego wniosku (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanych do etapu oceny strategicznej [19.12.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wezwania Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów [19.12.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2282/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach wezwania nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych[1]  przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).
 
[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucja Pośrednicząca Miasto Bydgoszcz dokonają oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.

W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

Informacji udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00 – tel. (52) 58 59 446.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

1.    Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17) – Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowania dla Wnioskodawców (.pdf)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu (.pdf)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Kryteria wyboru projektów (.pdf)
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 12. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 14. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17r. (.pdf)
 15. Link otwiera sie w nowej karcie Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (.pdf)
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego (.pdf)