Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych [konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20]

Data: od 2020-12-14 do 2021-02-26
Dodane 13.11.2020 przez Patrycja Rafalska
Wyniki naboru [19.03.2021]
Zakończony [26.02.2021]

Wyniki naboru [19.03.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13 listopada 2020 roku konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20, informujemy, iż w ramach I rundy konkursowej (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 14 grudnia 2020 roku i trwał do dnia 26 lutego 2021 roku), wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
8 138 341,19 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1040/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami złożonymi w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – aktualizacja

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1324/21 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami złożonymi w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa
i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych[1] w ramach polityki terytorialnej(konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20).

[1] Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 14.12.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 26.02.2021r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) w terminie naboru [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Link otwiera się w nowej karcie generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

Budowa, przebudowa ścieżek rowerowych (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi 85 %. Na dofinansowanie projektu składają się środki z EFRR – 75% kosztów kwalifikowanych i z Budżetu Państwa – 10% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 850 000 zł odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej (dopuszcza się możliwość zwiększenia dofinansowania o maksymalnie 25% w odniesieniu do 1 km ścieżki rowerowej, tj. do kwoty 1 062 500 zł w przypadku, gdy z kosztorysu inwestorskiego lub w wyniku przeprowadzonego przetargu wynika konieczność zwiększenia kosztów inwestycji).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 7 037 637,00 zł[1], w tym: 6 209 680,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR)oraz 827 957,00 zł pochodzących z Budżetu Państwa (dalej: BP).

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w październiku 2020 r., tj. 4,5250 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana Link otwiera się w nowej karcie w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00.
Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 3. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.1 (.zip)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.2 (.zip)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 22.08.19r. (.pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg)
 7. Link otwiera się w nowej karcie Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/463/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
 8. Link otwiera się w nowej karcie Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przyjętym stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 kwietnia 2016 r.
 9. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja o sposobie przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik D Wytycznych GPR 2015).
 10. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.