Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych [konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20]

Data: od 2020-03-31 do 2020-05-15
Dodane 27.02.2020 przez Jarosław Lorenc
Wyniki naboru – Schemat 1 [20.05.2020]
 

Wyniki naboru – Schemat 1 [20.05.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lutego 2020 r. konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Schematu 1 rozpoczął się w dniu 31.03.2020 r. i trwał do dnia 15.04.2020 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  18 136 715,50 zł. 

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1084/20 z dnia 2 lipca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru – Schemat 2, I runda konkursowa [20.05.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lutego 2020 r. konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Schematu 2 (runda I) rozpoczął się w dniu 31.03.2020 r. i trwał do dnia 15.04.2020 r.) wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 21 585 996,63 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1466/20 z dnia 2 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru – Schemat 2, II runda konkursowa [17.06.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lutego 2020 r. konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Schematu 2 (runda II) rozpoczął się w dniu 16.04.2020 r. i trwał do dnia 15.05.2020 r.) wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 3 396 084,66 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej (I Etap)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1235/20 z dnia 21 lipca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej (II Etap)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1467/20 z dnia 2 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych[1] Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20)

[1] Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

W ramach Schematu 1: od 31.03.2020r. do 15.04.2020r.

W ramach Schematu 2:  I runda: od 31.03.2020r. do 15.04.2020r.

                                 II runda: od 16.04.2020r. do 15.05.2020r.

Planowany termin rozstrzygnięcia:

Schematu 1: wrzesień 2020 r.

I rundy Schematu 2: wrzesień 2020r.

II rundy Schematu 2: październik 2020r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego
wnioskodawcę, tj.:

  • jednostkę samorządu terytorialnego;
  • związek jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
  • samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

  • W ramach Schematu 1:

Projekty dotyczące budowy, przebudowy ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

  • W ramach Schematu 2:

Projekty dotyczy budowy, przebudowy ścieżek rowerowych do 5 km (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 850 000 zł odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej (dopuszcza się możliwość zwiększenia dofinansowania o maksymalnie 25% w odniesieniu do 1 km ścieżki rowerowej, tj. do kwoty 1 062 500 zł w przypadku, gdy z kosztorysu inwestorskiego lub w wyniku przeprowadzonego przetargu wynika konieczność zwiększenia kosztów inwestycji).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 628 785,00 zł [1]

Podział alokacji na schematy przedstawia się następująco:

Schemat 1:  17 700 000,00 zł
Schemat 2:  5 928 785,00 zł

Podział alokacji na rundy w ramach Schematu 2 przedstawia się następująco:

Runda I: 4 928 785,00 zł

Runda II: 1 000 000,00 zł

W sytuacji niewykorzystania alokacji przypadającej na dany schemat (lub rundę konkursową w ramach Schematu 2) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć decyzję o przesunięciu alokacji pomiędzy schematami (lub rundami konkursowymi w ramach Schematu 2).

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2873 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7Link otwiera sie w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: