Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej [konkurs Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17]

Data: od 2017-03-31 do 2017-04-28
Dodane 28.02.2017 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [13.09.2017]
Komunikat [13.09.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów (PDF)
Komunikat [31.08.2017]
Komunikat [31.08.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Skład osobowy KOP (PDF)

Komunikat [12.07.2017]
Komunikat [12.07.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych (.PDF)
Komunikat [08.05.2017]
Komunikat [08.05.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 28 lutego 2017 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 31 marca 2017 r. i trwał do 28 kwietnia 2017 r.) wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs

Komunikat [27.04.2017]
Komunikat [27.04.2017]
Komunikat nr 2 z 27 kwietnia 2017 r. dotyczący aktualizacji Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu część 1 – obowiązują od 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu część 2 – obowiązują od 27 kwietnia 2017 r.

Komunikat [05.04.2017]
Komunikat [05.04.2017]
Komunikat nr 1 z 5 kwietnia 2017 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu – obowiązuje od 5 kwietnia 2017 r.

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1. populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę wykrywalności nowotworu jelita grubego.

W ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego mogą być realizowane w szczególności następujące działania:

  • usługi zdrowotne:
  • badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 420 zł brutto;
  • koszt znieczulenia;
  • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych lub kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
  • zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
  • zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną[1], którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

 

  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 19 360 776,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ aktualizacja z 13 marca 2018 r.

FAQ aktualizacja 25 kwietnia 2017 r.

FAQ

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące występowania pomocy publicznej w obszarze zdrowia

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące warunków realizacji wsparcia w obszarze zdrowia

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu część 1 – obowiązują od 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu część 2 – obowiązują od 27 kwietnia 2017 r.

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.6.2 – obowiązuje od 5 kwietnia 2017r. 

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.6.2 – Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej (PDF)

Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 8.6.2 – Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu – część 1 (ZIP)

Załączniki do regulaminu konkursu – część 2 (ZIP)

 

[1] Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.