Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne [konkurs nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20]

Data: od 2020-02-17 do 2020-02-24
Dodane 15.01.2020 przez Justyna Katarzyńska
Komunikat [14.05.2020 r.]
Komunikat [14.05.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania (pdf)

Lista członków KOP (pdf)

Komunikat w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu (pdf)

Komunikat [13.03.2020 r.]
Komunikat [13.03.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (pdf)
Komunikat [27.02.2020 r.]
Komunikat [27.02.2020 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów-konkurs 8.6.2

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 17 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 24 lutego 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –  lipiec 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

  

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wyłączeni z możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu są wnioskodawcy i partnerzy (jeśli dotyczy), którzy realizują projekty w PO POWER w ramach Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zgodnym z zakresem OPWWRP i świadczenia opieki zdrowotnej będą przez nich realizowane.

   

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące:

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia.

W ramach niniejszego konkursu dopuszczalna jest realizacja działań zwiększających zgłoszenia na badania profilaktyczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia dostosowanego do specyfiki województwa kujawsko-pomorskiego.

  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Maksymalna wartość dofinansowania jest nie większa niż dostępna alokacja w konkursie.

  

Wartość projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 000 000 zł.

  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
4 507 094,11 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

   

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 62 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 8.6.2

Załączniki obowiązujące od 13.05.2020 r.

Załączniki archiwalne

Załączniki obowiązujące do 12.05.2020 r.