Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców [konkurs nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17]

Data: od 2017-06-30 do 2017-08-31
Dodane 30.05.2017 przez Monika Stegent
Komunikat [14.02.2018]
Komunikat [14.02.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład osobowy KOP

Komunikat [14.02.2018]
Komunikat [14.02.2018]
Komunikat nr 2 z dnia 14 lutego 2018 r.
Komunikat [16.01.2018]
Komunikat [16.01.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)
Komunikat [10.01.2018]
Komunikat [10.01.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat odnośnie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu (.PDF)
Komunikat [05.09.2017]
Komunikat [05.09.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17
Komunikat [02.08.2017]
Komunikat [02.08.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 2 sierpnia 2017 r. dotyczący wydłużenia terminu naboru (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie i wdrożenie programów* ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe:

  1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących  w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
  2. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
  3. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,
  4. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,
  5. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

* pod pojęciem „Program” rozumie się: „Program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowany do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników przygotowany w oparciu o pogłębioną analizę opracowaną w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który nie jest realizowany w formie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ)”

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. 

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 420 097,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 39 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30,

  • pracownicy Wydziału Wyboru Projektów EFS pod nr tel. 797 304 106 w godzinach:

    wtorki 11:30 – 13:30 i czwartki 10:30 – 12:30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Materiały informacyjne

Prezentacja ze spotkania informacyjnego (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Baza projektów badawczych (Badania w obszarze tematycznym konkursu były prowadzone w ramach Poddzialania 2.3.1 PO KL)

Link otwiera się w nowej karcie Najczęściej zadawane pytania (PDF)

Załączniki

Regulamin konkursu (PDF) – obowiązujący od 7 lutego 2018 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu (PDF) – obowiązujący od 2 sierpnia 2017 r.

Regulamin konkursu (PDF) – archiwalny

Załączniki (ZIP)