Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR [konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-267/19]

Data: od 2019-02-28 do 2019-04-30
Dodane 28.02.2019 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat [29.09.2021 r.]
Komunikat [29.09.2021 r.]
Komunikat z dnia 29.09.2021
Komunikat [15.05.2019 r.]
Komunikat [15.05.2019 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 23.05.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 31.05.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 10.06.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 13.06.2019 r.

Lista członków KOP

Komunikat [08.05.2019 r.]
Komunikat [08.05.2019 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów
Komunikat [02.04.2019 r.]
Komunikat [02.04.2019 r.]
Komunikat z dnia 02.04.2019 r. (PDF)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.02.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj.:
w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30,
we wtorki od 7:30 do 17:00,
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie art. 4 ustawy o RLKS), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a jako fundusz wiodący został wyznaczony Europejski Fundusz Społeczny.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

  1. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.
  2. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD wiejskich oraz miast do 20 tys., w których funduszem wiodącym będzie EFS.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu na koszty bieżące i animację wynosi 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 19 730 675,32 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumencie Procedura odwoławcza RPO WK-P stanowiącym załącznik do Zasad składania i wyboru projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura ds. RLKS pod nr tel. (56) 621 25 62, 600 038 237, 608 454 151, 784 602 951 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30,
wtorki 7.30-17.00,
piątki 7.30-14.00.

Pytania można zgłaszać również  mailowo na adres: efs.rlks@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Załączniki

Zasady składania i wyboru projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację

Załączniki

Załącznik nr 9 – Standard oraz ceny rynkowe w ramach Poddziałania 11.1 aktualizacja z dnia 29.09.2021 r.