Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-309/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019]

Data: od 2019-09-10 do 2019-10-01
Dodane 26.08.2019 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat [13.02.2020 r.]
Komunikat [13.02.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

 

Komunikat [30.01.2020 r.]
Komunikat [30.01.2020 r.]
Komunikat w sprawie aktualizacji Regulaminu konkursu

 

Komunikat [17.12.2019 r.]
Komunikat [17.12.2019 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-309/19  (nr naboru w ramach LGD: 3/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:  www.ziemiagotyku.com
 
Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 10 września 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 1 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Ziemia Gotyku”, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy składać w dniach od 10.09.2019 r. do 01.10.2019 r. do godz. 15.30

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD): osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 474 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Procedura odwoławcza RPO WKP 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiącej załącznik do Zasad wsparcia). 

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemia Gotyku” w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 56 610 80 17, 607 745 091.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS

Załączniki zaktualizowane

Załączniki obowiązujące od dnia 30.01.2020 r.

 

Załączniki archiwalne

Załączniki