Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-389/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2020]

Data: od 2020-07-06 do 2020-07-15
Dodane 22.06.2020 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat [30.12.2020 r.]
Komunikat [30.12.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

 

 

Komunikat [13.10.2020 r.]
Komunikat [13.10.2020 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-389/20 (nr naboru nadany przez LGD: 3/2020).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: www.podgrodzietorunskie.pl
 
Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 6 lipca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 15 lipca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Toruńska 36A lok. 2, 87-162 Lubicz, w godzinach pracy biura: poniedziałek – piątek: 07:00 – 15:00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
    TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 194 492,55 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

 Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 605 786 466.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS

Załączniki