Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 2/K/2020]

Data: od 2020-03-24 do 2020-04-30
Dodane 10.03.2020 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat [10.12.2020 r.]
Komunikat [10.12.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

 

Komunikat [02.12.2020 r.]
Komunikat [02.12.2020 r.]
Komunikat z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

 

Komunikat [08.09.2020 r.]
Komunikat [08.09.2020 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

 

Komunikat [06.04.2020 r.]
Komunikat [06.04.2020 r.]
Komunikat z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

 

Komunikat [06.04.2020 r.]
Komunikat [06.04.2020 r.]
Komunikat z dnia 6 kwietnia 2020 r.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 (nr naboru nadany przez LGD: 2/K/2020).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: www.lgdwloclawek.pl  
 
Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 24 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 30 kwietnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Miasto Włocławek (decyduje data wpływu do biura LGD): ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek, złożyć w terminie naboru do skrzynki postawionej przed biurem LGD od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00, ostatniego dnia naboru do godziny 17:00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 242 314,96 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura oceny i wyboru operacji oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Włocławek.

Z pytaniami można zgłaszać się na adres e-mail lgd.wloclawek@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 729 767 931.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS – zaktualizowane

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS – archiwalne

Załączniki

Załączniki zaktualizowane:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja z dnia 2.12.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe – aktualizacja z dnia 2.12.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja z dnia 6.04.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe – aktualizacja z dnia 6.04.2020 r.