Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-325/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2019]

Data: od 2019-11-04 do 2019-11-18
Dodane 21.10.2019 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat[14.05.2020 r.]
Komunikat[14.05.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

 

Komunikat[22.04.2020 r.]
Komunikat[22.04.2020 r.]
Komunikat z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami oraz załącznika nr 10a Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami – kwoty ryczałtowe.

 

Komunikat[19.03.2020 r.]
Komunikat[19.03.2020 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów (pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-352/19  (nr naboru w ramach LGD: 1/K/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:  www.dlatorunia.pl
 
Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 4 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 18 listopada 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej musi być dostarczony:
– osobiście lub przez posłańca, 
– drogą pocztową lub kurierem.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
    TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiącej załącznik do Zasad wsparcia).

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia” w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie  pod numerami: 794-687-100 lub 794-687-133

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS

Załączniki

Załączniki zaktualizowane:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – aktualizacja

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe – aktualizacja