Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2019]

Data: od 2019-05-20 do 2019-06-04
Dodane 06.05.2019 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat [04.11.2019r.]
Komunikat [04.11.2019r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

 

 

Komunikat [11.09.2019r.]
Komunikat [11.09.2019r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19  (nr naboru w ramach LGD: 1/K/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:  www.lgd.bydgoszcz.pl
 
Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 20 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 4 czerwca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w biurze LGD „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, parter, w godzinach pracy biura:
poniedziałek: 08:00 – 16:00;
wtorek: 08:00 – 17:30;
środa: 08:00 – 16:00;
czwartek: 08:00 – 16:00;
piątek: 08:00 – 14:30 

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć w  biurze Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”, w terminie naboru. 
Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
    TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P

Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 666 101,79 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej  dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (stanowiącej załącznik do Procedury wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR) oraz Procedura odwoławcza RPO WKP 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiącej załącznik do Zasad wsparcia). 

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 841, 789 442 842. 

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS

Załączniki