Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, nabór w trybie pozakonkursowym [RPKP.10.04.01-IZ.00-04-54P/18]

Data: od 2018-07-06 do 2018-08-31
Dodane 06.07.2018 przez Karolina Zawacka
Komunikat nr 4 [12.10.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 4 [12.10.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania

Link otwiera sie w nowej karcie Lista członków KOP

Link otwiera sie w nowej karcie Informacja o projekcie

Komunikat nr 3 [10.10.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 3 [10.10.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 3
Komunikat nr 2 [04.09.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat nr 2 [04.09.2018 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków w trybie pozakonkursowym o nr Link otwiera sie w nowej karcie RPKP.10.04.01-IZ.00-04-54P/18

 

Komunikat nr 1
Komunikat nr 1
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru (PDF)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 06.07.2018 r.

Termin, do którego można składać wniosek – 31.08.2018 r.

Termin oceny projektu – wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wniosek?

Zgodnie z Wykazem o dofinansowanie projektu może ubiegać się Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz masz- certyfikowane szkolenia językowe”

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu określonym w SzOOP dla Poddziałania 10.4.1, tj.: Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych:

  1. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji
    z zakresu języków obcych, kończące się certyfikatem (nadaniem kwalifikacji) potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)
  2. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych
 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 29/2018 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.02.2018 r. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 8 do Wezwania.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 26 482 797,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 32
w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Ostateczne wezwanie do złożenia wniosku (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Wezwanie archiwalne (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki archiwalne (ZIP)

Link otwiera sie w nowej karcie REGIONALNY PLAN KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 +