Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych [konkurs Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16]

Data: od 2016-09-19 do 2016-10-17
Dodane 19.08.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [24.02.2017]
Komunikat [24.02.2017]
W dniu 8 lutego 2017 r. Wnioskodawca wycofał wniosek o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16].
Komunikat
Komunikat
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 19 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 19 września 2016 r. i trwał do 17 października 2016 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Komunikat [16.09.2016]
Komunikat [16.09.2016]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 16.09.2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie i doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych – obowiązuje od 16 września 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie – obowiązują od 16 września 2016 r. (ZIP)

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 19 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

  1. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).
  2. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych [1] wskazanych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu. W ramach projektu powinny zostać zaplanowane do realizacji działania ukierunkowane na realizację kompetencji we wszystkich obszarach wskazanych w Standardzie wymagań.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawca musi zapewnić maksymalną możliwą dostępność do projektu dla wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, spełniających wymagania odnoszące się do grupy docelowej.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr Link otwiera się w nowej karcie 5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 18 481 129,41 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 16.09.2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie i doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych – obowiązuje od 16 września 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie – obowiązują od 16 września 2016 r. (ZIP)

 

 Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych – obowiązuje od 16 września 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie – obowiązują od 16 września 2016 r. (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych – obowiązuje od 19 sierpnia 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych – obowiązuje od 19 sierpnia 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie – obowiązują od 19 sierpnia 2016 r. (ZIP)

 

 

[1] Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu stanowi Załącznik nr 36 do niniejszego Regulaminu konkursu i jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.