Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych [konkurs nr RPKP.10.03.02-IZ.00-04-147/17

Data: od 2017-12-29 do 2018-01-08
Dodane 29.11.2017 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [26.01.2018 r.]
Rejestr wpływu wniosków o dofinansowanie (pdf)

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 grudnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 8 stycznia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) –
  decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe;
 2. w przypadku projektów partnerskich: lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu
  oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe oraz partner – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty
  prowadzącą kształcenie zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowana we
  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
  zawodowe.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota
dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
2 500 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została
szczegółowo opisana w Załączniku nr 33 do Regulaminu
konkursu

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 62
w godzinach:

wtorki 11:30 – 12:30

czwartki 12:30 – 13:30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu (PDF)

Załączniki (ZIP)