Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, nabór w trybie pozakonkursowym [RPKP.10.03.01-IZ.00-04-48P/18]

Data: od 2018-04-09 do 2018-04-18
Dodane 09.04.2018 przez Karolina Zawacka
Komunikat [19.04.2018]
Komunikat [19.04.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista członków KOP (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Rejestr wpływu wniosków (PDF)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
rozwijających kompetencje kluczowe

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 09.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wniosek – 18.04.2018 r.

Termin oceny projektu – czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

Sposób składania wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie
papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) –
    decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego –
    decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wniosek?

Zgodnie z Wykazem o dofinansowanie projektu może ubiegać się Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departamentu Edukacji i
Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „Humaniści na start”.

 

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu określonym w SzOOP dla Poddziałania 10.3.1, tj.:

„Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe.”

Tym samym działania projektowe powinny przyczyniać się do realizacji celu szczegółowego – Rozwijanie u uczniów
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz
ich rodzin, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie,
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), doradztwo
edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą
nr 29/2018 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.02.2018 r. Kryteria wyboru projektu
zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 8 do Wezwania.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 5 081 850,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 32
w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Wezwanie (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki (ZIP)