Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20]

Data: od 2020-06-30 do 2020-10-30
Dodane 28.05.2020 przez Małgorzata Rybarczyk
Komunikat [28.05.2021]
Komunikat [28.05.2021]
Komunikat
z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 (PDF)

Lista
projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista
członków KOP (PDF)

Komunikat [29.04.2021]
Komunikat [29.04.2021]
Komunikat
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 –
zwiększenie alokacji (PDF)

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r. (PDF)

Komunikat [29.04.2021]
Komunikat [29.04.2021]
Komunikat
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i
negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 (PDF)
Komunikat [21.04.2021]
Komunikat [21.04.2021]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja po procedurze odwoławczej (PDF)
Komunikat [04.03.2021]
Komunikat [04.03.2021]
Komunikat
z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 –
zwiększenie alokacji (PDF)

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 3 marca 2021 r. (PDF)

Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja (PDF)

Komunikat [26.02.2021]
Komunikat [26.02.2021]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)
Komunikat [24.02.2021]
Komunikat [24.02.2021]
Komunikat
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i
negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20
Komunikat [12.11.2020]
Komunikat [12.11.2020]
Lista
złożonych wniosków o dofinansowanie projektów na konkurs RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20

 

Komunikat [16.10.2020]
Komunikat
[16.10.2020]
Komunikat
z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru (PDF)

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 15 października 2020 r. (PDF)

Komunikat [24.09.2020]
Link otwiera sie w nowej karcie
Komunikat [24.09.2020]
Komunikat
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru (PDF)

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 23 września 2020 r. (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza
nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 październik 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków
o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie
papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden
egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje
jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje
możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu,
tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy również partnera
  wiodącego w projekcie partnerskim).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:
  1. realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań
   nowoczesnego rynku pracy,
  2. realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,
  3. realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji
   lub  kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w
   szczególności poprzez:

   1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
   2. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia
    we współpracy ze szkołami wyższymi,
   3. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach
    lub obozach naukowych,
   4. wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących
    się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,
   5. programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,
   6. udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ lub KUZ,
  4. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
   ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów
   zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
  5. współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku
   pracy,
  6. opracowanie i modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już
   istniejących,
  7. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
  8. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów
   potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,
  9. tworzenie klas patronackich w szkołach,
  10. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków
   odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie
   pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego[1].
 2. Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia
  zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji
  opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży
  lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.
 3. Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji
  kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym
  nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod oraz
  form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz
  umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota
dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 24 331 381,75 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu
konkursu
.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 621 25 34,
571 293 000 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r. (PDF)

Załączniki 

Załączniki archiwalne 

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 3 marca 2021 r. (PDF)

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 15 października 2020 r. (PDF)

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 23 września 2020 r. (PDF)

Regulamin
konkursu (PDF)

 

[1] W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien
realizować działania na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizować programy stażowe, umożliwiające nabywanie
kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni
zawodowych/warsztatów stażowych dla danego zawodu kształconego w danej szkole mogą być realizowane, jeśli wnioskodawca
wykaże w projekcie, że nie jest możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych dla
wszystkich uczniów kształcących się w danym zawodzie w danej szkole.

[2] Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub
kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub
słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy może być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego
wskazanych w typach 1c i lub vi lub 1d lub 1 j.