Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18]

Data: od 2018-10-30 do 2018-11-30
Dodane 28.09.2018 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [18.02.2019]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [18.02.2019]
Załączniki do Regulaminu konkursu – aktualizacja 18.02.2019 r. (ZIP)
Komunikat [04.02.2019]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [04.02.2019]
Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista członków KOP (PDF)

Komunikat [19.12.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [19.12.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)
Komunikat [04.12.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [04.12.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18
Komunikat [8.11.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [8.11.2018]
Komunikat z dnia 8 listopada w sprawie wydłużenia terminu zakończenia naboru (PDF)

Regulamin konkursu – obowiązuje od 8 listopada 2018 r. (PDF)

Komunikat [17.10.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [17.10.2018]
Komunikat w sprawie uzupełnienia dokumentacji dotyczącej konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18 o załącznik nr 17 – Lista powiatów o najwyżej stopie bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (PDF)

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17 października  2018 r. (PDF)

Załączniki 10.2.3 (ZIP) – obowiązują od 17 października 2018 r. (ZIP)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
    w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu albo projekt jest realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

  1. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 600 000 zł.      

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
12 305 603 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 571 293 000
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 8 listopada  2018 r. (PDF)

Załączniki – obowiązują od 18 lutego 2019 r. (ZIP)

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17 października  2018 r. (PDF)

Załączniki – obowiązują od 17 października 2018 r. (ZIP)

Regulamin konkursu 10.2.3

Załączniki