Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16]

Data: od 2016-06-23 do 2016-07-14
Dodane 23.05.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [29.12.2016]
Komunikat [29.12.2016]
Komunikat nr 1 z 29 grudnia 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF)

Załączniki aktualizacja 29 12 2016

Zakończony [14.07.2016]
Zakończony [14.07.2016]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 23 maja 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 23 czerwca 2016 r. i trwał do 14 lipca 2016 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF).

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (PDF).Link otwiera się w nowej karcie  

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 23.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14.07.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:
  1. realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
   1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
   2. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  2. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych z nauczanym zawodem,
  3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  4. tworzenie w technikach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 2. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów stażystów u pracodawców.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nrLink otwiera się w nowej karcie  5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 808 470,59 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  4 000 000 zł.

Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach u pracodawcy” i kwoty 13 000,00 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 7 lipca 2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r. 

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ

 

Załączniki

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r.

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od dnia 7 lipca 2016 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 23 maja 2016 r.

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 23 maja 2016 r.

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)