Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20] – konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro

Data: od 2020-09-30 do 2020-10-14
Dodane 26.08.2020 przez Łukasz Olszowy
Komunikat [14.05.2021 r.]
Komunikat [14.05.2021 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Komunikat [26.03.2021 r.]
Komunikat [26.03.2021 r.]
Komunikat nr 5 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

Komunikat [25.03.2021 r.]
Komunikat [25.03.2021 r.]
Komunikat nr 4 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 (zwiększenie alokacji)

Regulamin konkursu 10.2.2 – obowiązuje od dnia 24 marca 2021 r.

Komunikat [18.03.2021 r.]
Komunikat [18.03.2021 r.]
Komunikat nr 3 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 (zwiększenie alokacji)

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 10.2.2 – obowiązuje od dnia 18 marca 2021 r.

Komunikat [23.02.2021 r.]
Komunikat [23.02.2021 r.]
Komunikat nr 2 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20
Komunikat [02.02.2021 r.]
Komunikat [02.02.2021 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat[28.01.2021 r.]
Komunikat[28.01.2021 r.]
Komunikat nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 (zwiększenie alokacji)

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 10.2.2 – obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 12 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji – obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 r.

Komunikat[26.10.2020 r.]
Komunikat[26.10.2020 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złoż.projektów-konk.10.2.2-394_20

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 października 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

Organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne(z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe szkół dla dorosłych i szkół policealnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:
  1. TIK,
  2. umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
  3. umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),
  4. umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:
  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
  2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.
 3. Realizacja doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych[1], m.in. poprzez:
  1. wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.
 5. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:
  1. metod indywidualnej pracy z uczniem,
  2. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  3. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
  4. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  5. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  6. metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
  7. doradztwa zawodowego,
  8. stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 6. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 000,00 euro[2] tj. 440 800 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 861 180,62 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30

wtorki 7.30-17.00
piątki 7.30-14.00

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 95 w godzinach:

wtorki 11:30 – 12:30

czwartki 12:30 – 13:30

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 10.2.2 – obowiązuje od dnia 24 marca 2021 r.

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 10.2.2 – obowiązuje od dnia 18 marca 2021 r.

Regulamin konkursu 10.2.2 – obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 r.

Załączniki – obowiązują od dnia 28 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu 10.2.2

Załączniki

 

 

[1] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.

[2] Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 1 EUR = 4,408 zł.