Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18]

Data: od 2018-05-30 do 2018-07-09
Dodane 13.04.2018 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [26.09.2019]
Komunikat [26.09.2019]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania -aktualizacja 25.09.2019 po procedurze odwoławczej
Komunikat [19.07.2019]
Komunikat [19.07.2019]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania -aktualizacja 19.07.2019 po procedurze odwoławczej
Komunikat [29.04.2019]
Komunikat [29.04.2019]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja 26.04.2019 r. po
proteście
Komunikat [08.04.2019]
Komunikat [08.04.2019]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja 05.04.2019 r.
Komunikat [22.03.2019]
Komunikat [22.03.2019]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania – część I-IV (PDF)

Lista
członków KOP (PDF)

Komunikat [21.03.2019]
Komunikat [21.03.2019]
Komunikat
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 20 marca 2019 r.

Komunikat [06.03.2019]
Komunikat [06.03.2019]
Komunikat
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 w schemacie 2(PDF)

Lista
projektów wybranych do dofinansowania – część I-III (PDF)

 

Komunikat [28.02.2019]
Komunikat [28.02.2019]
Komunikat
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 w schemacie 2(PDF)

Lista
projektów wybranych do dofinansowania – część I i II (PDF)

Komunikat [18.02.2019]
Komunikat [18.02.2019]
Załączniki
do Regulaminu konkursu – aktualizacja 18.02.2019 r.
Komunikat [15.02.2019]
Komunikat [15.02.2019]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja 15.02.2019 r.
Komunikat [14.02.2019]
Komunikat [14.02.2019]
Komunikat
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 w schemacie 2 (PDF)

Lista
projektów wybranych do dofinansowania – część I
 (PDF)

Komunikat [04.02.2019]
Komunikat [04.02.2019]
Komunikat
z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i
negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 (PDF)
Komunikat [03.01.2019]
Komunikat [03.01.2019]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)
Komunikat [31.12.2018]
Komunikat [31.12.2018]
Komunikat
z dnia 31 grudnia 2018 r. (PDF)
Komunikat [26.11.2018]
Komunikat [26.11.2018]
Komunikat
z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i
negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 (PDF)
Komunikat [12.07.2018]
Komunikat [12.07.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18
Komunikat [10.07.2018]
Komunikat [10.07.2018]
Komunikat
nr 3 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu
Komunikat [28.06.2018]
Komunikat [28.06.2018]
Komunikat
nr 2 w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [PDF]
Komunikat [01.06.2018]
Komunikat [01.06.2018]
Komunikat
nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru w ramach konkursu nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza
nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 9 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie
papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) –
  decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

– organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne  (z wyłączeniem szkół
prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych). W przypadku projektu partnerskiego liderem
(partnerem wiodącym) może być organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne,
natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

 

lub

 

– każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych), jednakże jedynie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu
oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i
szkół policealnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Schemat 1 – Projekty poza polityką terytorialną.

Schemat 2 – Projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG.

 

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności
  uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

  1. TIK,
  2. umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
  3. umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających
   do Polski oraz ich rodzin),
  4. umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia,
   rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście
   środowiska pracy.
 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a
  także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do
   rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz
   wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
   oraz uczniów młodszych,
  2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach
   zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.
 3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i
  uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji
  matematyczno-przyrodniczych[1], m.in. poprzez:

  1. wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.
 5. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:
  1. metod indywidualnej pracy z uczniem,
  2. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  3. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i
   deficytów rozwojowych u uczniów,
  4. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  5. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  6. metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
  7. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  8. stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub
   słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 6. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z
  podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u
  podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota
dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:

 

Schemat 1 – 600 000 zł

 

Schemat 2 – 100 000 zł

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 

Schemat 1 – 25 818 862 zł

 

Schemat 2 – 13 841 772 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10
do Regulaminu
konkursu
.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 95
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy
europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin
konkursu – aktualizacja z dnia 28.12.2018 r.

Załączniki
obowiązujące od 10 lipca 2018 r.

Załączniki
obowiązujące od 18 lutego 2019 r.

Załączniki archiwalne

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 30 maja 2018 r.

Regulamin
konkursu

Załączniki

 

[1] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach
warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych
realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie wszystkich wskazanych elementów
w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.