Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17]

Data: od 2017-06-30 do 2017-10-13
Dodane 31.05.2017 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [15.11.2018]
Komunikat [15.11.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja 15 listopada 2018 r.
Komunikat [29.08.2018]
Komunikat [29.08.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja 29 sierpnia 2018 r.
Komunikat [26.07.2018]
Komunikat [26.07.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja 26 lipca 2018 r.
Komunikat [13.07.2018]
Komunikat [13.07.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja z dnia 13 lipca 2018 r. (PDF)
Komunikat [02.07.2018]
Komunikat [02.07.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – aktualizacja z dnia 2 lipca 2018 r. (PDF)
Komunikat [20.06.2018]
Komunikat [20.06.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład osobowy KOP

Komunikat [13.06.2018]
Komunikat [13.06.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I-V część
Komunikat [30.05.2018]
Komunikat [30.05.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I, II, III i IV część
Komunikat [16.05.2018]
Komunikat [16.05.2018]
Komunikat nr 6 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wydłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji
Komunikat [16.05.2018]
Komunikat [16.05.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I, II i III część
Komunikat [09.05.2018]
Komunikat [09.05.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I i II część
Komunikat [18.04.2018]
Komunikat [18.04.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I część
Komunikat [28.03.2018]
Komunikat [28.03.2018]
Komunikat nr 5 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28 marca 2018 r.

Komunikat [09.03.2018]
Komunikat [09.03.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [08.03.2018]
Komunikat [08.03.2018]
Komunikat nr 4 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej
Komunikat [20.10.2017]
Komunikat [20.10.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 31 maja 2017 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 czerwca 2017 r. i trwał do 13 października 2017 r.) wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Komunikat [28.09.2017]
Komunikat [28.09.2017]
Komunikat nr 3 z 28 września 2017 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27 września 2017 r.

Załączniki – obowiązuje od 27 września 2017 r.

Komunikat nr 2 z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji zapisów regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 30 sierpnia 2017 r.

Załączniki – obowiązują od 30 sierpnia 2017r.

Komunikat nr 1 z 12 lipca 2017 roku w sprawie aktualizacji zapisów regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 12 lipca 2017 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego[1] spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
 2. lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego1 oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniające wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
 3. lider (partner wiodący) – inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz partner – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych[2] i szkół policealnych) spełniające wymogi wskazane w Regulaminie konkursu.

 

 

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

  1. TIK,
  2. nauk matematyczno-przyrodniczych,
  3. języków obcych,
  4. postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
  2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.
  3. wsparcie uczniów zdolnych w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:

  1. realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego,
  2. organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy),
  3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze[5].
 4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez:

  1. wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych.
 6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

  1. metod indywidualnej pracy z uczniem,
  2. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  3. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
  4. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  5. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  6. metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
  7. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  8. doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 7. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. 

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
38 720 000,00  zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 37 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel.  (56) 621 25 90 w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28 marca 2018 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27 września 2017 r.

Załączniki – obowiązuje od 27 września 2017 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 30 sierpnia 2017 r.

Załączniki – obowiązują od 30 sierpnia 2017r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 12 lipca 2017 r.

Regulamin konkursu (PDF)

Załączniki (ZIP)

 

 

[1] Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

[2] Szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

[3] Realizacja typu projektów 3c nie może stanowić głównego zakresu wsparcia uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.