Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19]

Data: od 2019-11-29 do 2020-01-17
Dodane 29.10.2019 przez Małgorzata Rybarczyk
Komunikat [18.06.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista członków KOP ZIT (PDF)

 

Komunikat [04.06.2020 r.]
Komunikat nr 3 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 (PDF)

 

Komunikat [25.05.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT (PDF)
Komunikat [24.04.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)

 

Komunikat [02.04.2020 r.]
Regulamin konkursu – obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. (PDF)

Komunikat nr 2 w sprawie zwiększenia alokacji (PDF)

 

Komunikat [23.01.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie proj.- konk. 10.1.3- 330_19

 

Komunikat [09.01.2020 r.]
Komunikat nr 1 w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:
  1. realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji
   do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
  2. realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,
  3. realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
   1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
   2. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
   3. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
   4. wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,
   5. programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,
   6. udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ lub KUZ,
  4. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
  5. współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  6. opracowanie i modyfikację programów nauczania,
  7. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  8. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,
  9. tworzenie klas patronackich w szkołach,
  10. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego[1].
 2. Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.
 3. Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2]

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

              

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 

7 161 719,46 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 621 25 34 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

oraz pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 52 58 59 456, (52) 58 59 454  w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

 

 Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki aktualne:

Regulamin konkursu 10.1.3 – obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Załączniki – obowiązują od 3 czerwca 2020 r. 

 

Link do Strategii ZIT BTOF

 

Załączniki archiwalne:

Regulamin konkursu 10.1.3 – obowiązuje od 8 stycznia 2020 r.

Regulamin konkursu 10.1.3

Załączniki

 

 

[1] W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien realizować działania na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizować programy stażowe, umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych dla danego zawodu kształconego w danej szkole mogą być realizowane, jeśli wnioskodawca wykaże w projekcie, że nie jest możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych dla wszystkich uczniów kształcących się w danym zawodzie w danej szkole.

[2] Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c) i lub vi lub 1d) lub 1j).