Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18]

Data: od 2018-06-29 do 2018-07-16
Dodane 30.05.2018 przez Małgorzata Rybarczyk
Komunikat [17.10.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [17.10.2018]
Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista członków KOP ZIT (PDF)

Komunikat [11.10.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [11.10.2018]
Komunikat nr 2 z dnia 11 października 2018 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 11 października 2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do  etapu oceny strategicznej ZIT

Komunikat [06.09.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [06.09.2018]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)
Komunikat [18.07.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [18.07.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18 (PDF)
Komunikat [02.07.2018]
Komunikat [02.07.2018]
Komunikat nr 1 w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 16 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

 • w ramach schematu 1: wszystkie inne podmioty poza jednostkami samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu;

 

 • w ramach schematu 2: organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT BTOF.

 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w ramach schematu nr 1 liderem (partnerem wiodącym) może być tylko podmiot niebędący JST będący organem prowadzącym szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w ramach schematu nr 2 liderem (partnerem wiodącym) może być tylko organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT BTOF, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Konkurs dedykowany:

Schemat 1: wszystkim beneficjentom poza JST.

Schemat 2: JST.

 

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:
  1. realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
  2. realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  3. realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
   1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
   2. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia,
   3. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
   4. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
   5. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
   6. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,
  4. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,
  5. tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
  6. modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
  7. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  8. włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  9. tworzenie klas patronackich w szkołach,
  10. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego[1].
 2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy.
 3. Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2].

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

 Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
Schemat 1 – 1 230 684 zł

Schemat 2 – 9 148 170 zł. 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 621 25 52
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 58 59 456, (52) 58 59 454 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 10.1.3 (PDF)

Regulamin konkursu 10.1.3 – obowiązuje od 11 października 2018 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki (ZIP)

 

[1] W pierwszej kolejności promowana będzie realizacja działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych będą mogły być realizowane w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych.

[2] Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c) i lub vi lub 1d) lub 1 j).