Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18]

Data: od 2018-12-31 do 2019-01-14
Dodane 30.11.2018 przez Małgorzata Rybarczyk
Komunikat [12.04.2019 r.]
Komunikat [12.04.2019 r.]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania

Skład
osobowy KOP ZIT

Komunikat [25.03.2019 r.]
Komunikat [25.03.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT w konkursie nr
RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18

 

Komunikat [28.02.2019 r.]
Komunikat [28.02.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18
Komunikat [22.01.2019 r.]
Komunikat [22.01.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr
RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z
Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania
10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 grudnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura
Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

Organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących
kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych) niebędący JST, natomiast partnerem/mi może być każdy
inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności
  uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: 

  1. TIK,
  2. umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
  3. umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających
   do Polski oraz ich rodzin),
  4. umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia,
   rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście
   środowiska pracy.
 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a
  także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do
   rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz
   wspomagania
   rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów
   młodszych,
  2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach
   zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.
 3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i
  uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji
  matematyczno-przyrodniczych[1] m.in. poprzez:

  1. wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

[1] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie
kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w
zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.

 1. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:
  1. metod indywidualnej pracy z uczniem,
  2. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  3. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i
   deficytów rozwojowych u uczniów,
  4. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  5. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  6. metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
  7. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  8. stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub
   słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 2. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami
  przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów
  przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota
dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
749 666 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu
konkursu
.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 652 18 95
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 55 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin
konkursu 10.1.2

Załączniki