Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19]

Data: od 2019-03-29 do 2019-04-12
Dodane 22.02.2019 przez Katarzyna Walusiak
Komunikat [04.09.2019 r.]
Komunikat [04.09.2019 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członkow KOP

 

Komunikat [09.08.2019 r.]
Komunikat [09.08.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT

 

 

Komunikat [12.07.2019 r.]
Komunikat [12.07.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

 

Komunikat [08.07.2019 r.]
Komunikat [08.07.2019 r.]
Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19.

 

Komunikat [16.04.2019 r.]
Komunikat [16.04.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów – konkurs 10.1.1-259_19

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

 

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj.
w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30,
we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym OWP objętych projektem.

 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem (partnerem wiodącym) może być tylko jednostka samorządu terytorialnego, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
  2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
  3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[1].
  4. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym[2], w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.
  5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności[3].

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
741 385,53 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 660 693 648 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

 

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 55 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 10.1.1 – aktualizacja z dnia 03.07.2019 r.

Regulamin konkursu 10.1.1

Załączniki

 

[1] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań realizowanych w konkretnym OWP (Ośrodek Wychowania Przedszkolnego), o których mowa w typach projektu 1 lub 2.

[2] Realizacja działań z zakresu doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

[3] Każde z działań w typie 5 może być realizowane samodzielnie, niezależnie od działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.