Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18]

Data: od 2018-05-30 do 2018-06-18
Dodane 25.04.2018 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [15.11.2018]
Komunikat [15.11.2018]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista
członków KOP (PDF)

Komunikat [15.11.2018]
Komunikat [15.11.2018]
Komunikat
w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18 (PDF)
Komunikat [06.11.2018]
Komunikat [06.11.2018]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT (PDF)
Komunikat [02.10.2018]
Komunikat [02.10.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [17.09.2018]
Komunikat [17.09.2018]
Komunikat
w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18
Komunikat [10.07.2018]
Komunikat [10.07.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu
Komunikat [20.06.2018]
Komunikat [20.06.2018]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista
wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr
RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18
Komunikat [12.06.2018]
Komunikat [12.06.2018]
Komunikat
z dnia 12.06.2018 r.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z
Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania
10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 18 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie
papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) –
  decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

W ramach schematu 1:

 1. JST;
 2. W przypadku realizacji projektu partnerskiego:

a) liderem (partnerem wiodącym) może być tylko JST,

b) partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

W ramach schematu 2:

 1. wszystkie inne podmioty poza JST;
 2. W przypadku realizacji projektu partnerskiego:
 1. liderem (partnerem wiodącym) może być tylko podmiot niebędący JST,
 2. partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
  gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
 2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
  w zakresie stwierdzonych deficytów[1].
 4. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku
  przedszkolnym[2], w tym z dziećmi
  z niepełnosprawnościami.
 5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub
  realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział
  w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności[3].
UWAGA!

Realizację typu projektu 5. dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską
zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. IZ RPO
WK-P zamieści komunikat w przedmiotowej sprawie na stronie 
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz
na portalu funduszy europejskich – 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
a
 IP ZIT na stronie internetowej www.zit.btof.pl.

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota
dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi

Schemat 1 – 2 602 506,73 zł

Schemat 2 – 568 115,46 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu
konkursu
.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 621 25 34
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 58 59 446, (52) 58 59 455 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin
konkursu 10.01.01 aktualizacja z dnia 14.11.2018 r.

Regulamin
konkursu 10.01.01 aktualizacja

Regulamin
konkursu 10.1.1

Załączniki
obowiązujące od 10.07.2018r.
 

Załączniki archiwalne

Załączniki

 

 

[1] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem
uzupełniającym do działań realizowanych w konkretnym OWP, o których mowa w typach projektu 1 lub 2.

[2] Realizacja działań z zakresu doskonalenia kompetencji
lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań
z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub dostosowania istniejących miejsc wychowania
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności.

[3] Każde z działań w typie 5 może być realizowane
samodzielnie, niezależnie od działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.