Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich – 1 schemat [konkurs nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18]

Data: od 2018-04-30 do 2018-06-22
Dodane 30.03.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [28.06.2018r.]
Zakończony [22.06.2018]

Wyniki naboru [28.06.2018r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2018 r. konkurs nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 22 czerwca 2018 r.) wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 10 473 467,26 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem badania wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/241/19 z dnia 20 lutego 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 22.06.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyćw 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

 • przedsiębiorstwo odpryskowe[1], w tym spółkę w organizacji,
 • konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych[2] i przedsiębiorstw.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Weryfikacji będzie podlegał wpis do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych[3] w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo odpryskowe.

[1] Spółki:

 • spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez uczelnię lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk posiadającą siedzibę/oddział/filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, posiada swoje udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.
 • spin out – spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią lub instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk
  z siedzibą/oddziałem/filią w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

[2] Jw.

[3] W ramach niniejszego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość ubiegania się o wsparcie spółek kapitałowych w organizacji. W takiej sytuacji na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca musi być wpisany do właściwego rejestru.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych poprzez:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych[1] przez przedsiębiorstwa odpryskowe.
 2. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
  a także prowadzenie analiz czystości patentowej – jedynie w powiązaniu z typem projektu wskazanym w pkt. 1. 
 3. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych,
  w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach schematu 1 realizacja typu projektu nr 3 wyłącznie z typem projektu nr 1.

[1] Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych dla tego typu projektu.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę programem pomocowym, na podstawie kryterium A.4 wyboru projektów oraz zapisów podrozdziału 3.7. Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 578 725,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7Link otwiera się w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.pdf)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Inteligentne specjalizacje regionu (.pdf)