Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17]

Data: od 2017-03-31 do 2017-05-19
Dodane 28.02.2017 przez Monika Rybicka
Zakończony [19.05.2017]
Zakończony [19.05.2017]

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu – Aktualizacja

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2311/19 z dnia 18.12.2019 r.,  zmieniającą uchwalę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17, podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu nr RPKP.01.02.01-04-0048/17 Wnioskodawcy: J.W.L Investment S.A.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [27.12.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/2382/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku, zatwierdził listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17 dla Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R.

Link otwiera się w nowej karcie Uchwała nr 51/2382/17 z dn. 22.12.2017 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Komunikat [15.12.2017]

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020 dotyczący zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej (.pdf)

Komunikat [22.09.2017]

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020 dotyczący zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej (.pdf)

Wyniki naboru [25.05.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r. i trwał do dnia 19 maja 2017 r.) wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 43 209 851,91 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie  zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 19.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017r.
 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo[1] nieposiadające doświadczenia w prowadzeniu prac B+R.

O wsparcie w ramach konkursu nie mogą ubiegać się partnerstwa przedsiębiorstw.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, dalej: załącznik I do GBER).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty polegające na stworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego[1] w przedsiębiorstwach, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

[1] budowa (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej: prawo budowlane), zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość projektu musi przekraczać kwotę 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 433 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki