Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych [konkurs nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18]

Data: od 2018-09-17 do 2018-10-01
Dodane 16.08.2018 przez Maciej Łapciak
Komunikat nr 5 [11.04.2019]
Komunikat nr 5 [11.04.2019]
 

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej(.pdf)

Komunikat nr 4 [05.03.2019]
Komunikat nr 4 [05.03.2019]
 

Link otwiera się w nowej karcie Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (.pdf)

Komunikat nr 3 [21.02.2019]
Komunikat nr 3 [21.02.2019]
Link otwiera się w nowej karcie Lista członków KOP (.pdf)

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Komunikat nr 2 [20.12.2018]
Komunikat nr 2 [20.12.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (.pdf)
Komunikat nr 1 [02.10.2018]
Komunikat nr 1 [02.10.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 17 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 1 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą, uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego (z wyłączeniem osób fizycznych – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową).

Dzienny Dom Opieki Medycznej (dalej: DDOM) jest prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę na świadczenie opieki zdrowotnej zawartą z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, który złożył wniosek o dofinansowanie tj. wnioskodawcy lub partnera.

Wnioskodawca lub partner nie jest wyłączony z możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu – nie realizuje projektu DDOM w ramach PO WER i nie chce przeznaczyć środków na dalsze funkcjonowanie DDOM.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na dany subregion i nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs. W przypadku projektów partnerskich kryterium dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie:
  1. wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER[1] ,
  2. długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  3. uzupełniająco do typu a, b:
   1. wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci wsparcia psychologicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
   2. ii) wdrożenie na  poziomie  lokalnym  rozwiązań  z  zakresu  koordynacji  realizacji  usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 zł.  

Maksymalna wartość projektu wynosi:

SUBREGION BYDGOSKI – 8 280 000 zł

SUBREGION TORUŃSKI – 4 830 000 zł

SUBREGION WŁOCŁAWSKI – 4 600 000 zł

SUBREGION INOWROCŁAWSKI –           2 990 000 zł

SUBREGION GRUDZIĄDZKO-BRODNICKI – 2 300 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 

22 644 530 zł. 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 621 25 14
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin konkursu 9.3.1

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki