Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym [konkurs nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-374/20]

Data: od 2020-04-30 do 2020-05-22
Dodane 30.03.2020 przez Małgorzata Rybarczyk
Komunikat [07.08.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [07.08.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

 

Komunikat [07.07.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [07.07.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

 

 

Komunikat[02.07.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat[02.07.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu

 

Komunikat[28.05.2020 r.]
Komunikat[28.05.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złoż.projektów konk. 9.2.2-374_20

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 22 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA: Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą, w stosunku do której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy.

Okres 3 lat musi dotyczyć jednej instytucji, nie można sumować doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów. Okres ten nie musi być jednak nieprzerwany, tzn.: może składać się na niego kilka okresów, w których instytucja zdobywała doświadczenie w przedmiotowym obszarze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie  oraz  zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy obejmujące:

  1. działania służące  wzmacnianiu  kompetencji  społecznych  młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,
  2. działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,
  3. działania wspomagające  efektywność  procesu  resocjalizacji  poprzez doradztwo  edukacyjno-zawodowe  oraz  wsparcie  służące  uzupełnieniu kompetencji  i  kwalifikacji  zawodowych  młodzieży  objętej  sądowym środkiem  wychowawczym lub  poprawczym  nie  kwalifikującej  się  do wsparcia  w  ramach  projektów  Ochotniczych  Hufców  Pracy  w  PI  8ii POWER.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Wartość projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu przekracza 3 000 000,00 zł. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 4 959 791,69 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 795 150 336 w godzinach:

wtorek i czwartek 11:00 -12:30

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin konkursu 9.2.2

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki aktualne

Archiwalne

Załączniki