Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19]

Data: od 2019-10-31 do 2020-04-30
Dodane 30.09.2019 przez Maciej Łapciak
Komunikat [15.07.2021 r.]
Komunikat [15.07.2021 r.]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania – II runda -aktualizacja

Lista
członków KOP – II runda

Komunikat [14.05.2021 r.]
Komunikat [14.05.2021 r.]
Komunikat
w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr
RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19.
Komunikat [23.04.2021 r.]
Komunikat [23.04.2021 r.]
Komunikat
w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr
RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19.
Komunikat [08.04.2021 r.]
Komunikat [08.04.2021 r.]
Komunikat
w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr
RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19.
Komunikat [18.03.2021 r.]
Komunikat [18.03.2021 r.]
Komunikat
z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie listy projektów wybranych do dofinansowania nr
RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 runda II.

Lista
projektów wybranych do dofinansowania – II runda

Komunikat [24.02.2021 r.]
Komunikat [24.02.2021 r.]
Komunikat
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i
negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19.
Komunikat [20.01.2021 r.]
Komunikat [20.01.2021 r.]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – II runda
Komunikat [12.10.2020 r.]
Komunikat [12.10.2020 r.]
Komunikat
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i
negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19
 
Komunikat [02.06.2020 r.]
Komunikat [02.06.2020 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wn.o dof.proj. 320_19 II runda
Komunikat [25.03.2020 r.]
Komunikat [25.03.2020 r.]
Komunikat
z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Komunikat [19.02.2020]
Komunikat [19.02.2020]
Lista
projektów wybranych do dofinansowania – I runda

Lista
członków KOP

Komunikat [13.02.2020]
Komunikat [13.02.2020]
Komunikat
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian załączników do Regulaminu konkursu
Komunikat [07.01.2020]
Komunikat [07.01.2020]
Lista
projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [03.12.2019]
Komunikat [03.12.2019]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów 9.2.1- 320_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza
nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Terminy

Konkurs jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski – 1 runda od 31 października 2019 r., 2 runda od 1 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 1 runda do 28 listopada 2019 r, 2 runda do 30 kwietnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 1 runda kwiecień 2020 r., 2 runda sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć
ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura
Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie  projektu w ramach przedmiotowego konkursu mogą się ubiegać:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym
  organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
 3. podmioty ekonomii społecznej[1].

Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, partnerzy również muszą wpisywać się w powyższy katalog.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na
  rynek pracy realizowane w oparciu o:
 • Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 • Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub
 • Program Aktywności Lokalnej i/lub
 • inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z
  obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej[2].
 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na
  rynek pracy realizowane poprzez:
 • programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13
  czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
  z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)[3].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania
projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
21 904 500  zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020
. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11
do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 571 293 007 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin
konkursu – obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Załączniki
– obowiązujące od 13.02.2020 r.

Załączniki archiwalne

Regulamin
konkursu 9.2.1

Załączniki

[1] Definicja Podmiotu ekonomii społecznej jest zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020.

[2] Katalog instrumentów możliwych do stosowania został określony w podrozdziale 1.1 Przedmiot konkursu w części OGÓLNE
WARUNKI REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU. 

[3] Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.